Đổi mật khẩu

Hướng dẫn đổi mật khẩu

  • Đặt mật khẩu từ 6 - 20 chữ số, không nên sử dụng những ký tự trùng lặp liên tiếp
  • Mật khẩu đăng nhập dùng chữ tiếng Việt không dấu và ký tự đặc biệt